بایگانی

Posts Tagged ‘آشفته حالانِ بیداربخت’

آشفته حالانِ بیداربخت:غلامحسین ساعدی( مجموعه داستان)

24 نوامبر 2014 بیان دیدگاه

آشفته حالانِ بیداربخت، پ. د. اف

انتشارات  به نگار

۱۰ داستان:

– اسکندر و سمندر در باد

– شنبه شروع شد

– بازی تمام شد

– خانه باید تمیز باشد

– آشفته حالانِ بیدار بخت

– صداخونه

– پادگان خاکستری

– میهمانی

– ای وای، تو هم!

– واگن سیاه